Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Obavjest o legalizaciji građevina izgrađenih na području Grada Solina

OBAVIJEST (naputak) O LEGALIZACIJI  NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA SOLINA 

Što je nezakonito izgrađena zgrada ? 

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

Za izgrađenu pomoćnu zgradu do  50 m² :
-        kopija katastarskog plana i

-        akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

  Za izgrađenu zgradu do 100 m² :
-        tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana,

-        iskaz površina i obračunske veličine zgrade koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

-        foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i

-        iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

Za izgrađenu zgradu od 100 do 400 m² :
-        tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana,

-         tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

                        Snimka izvedenog stanja sadrži:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu, odnosno inženjeru građevinarstva:

2. Opće podatke o lokaciji zgrade:

3. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:

4. Nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu,

5. Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade),

6. Opis stupnja završenosti zgrade,

7. Podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

 Za izgrađenu zgradu iznad 400 m² :

-        tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije, odnosno kopije katastarskog plana,
-        tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt  i

-        izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti

Arhitektonska snimka sadrži:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu:

2. Opće podatke o lokaciji zgrade:

3. Arhitektonski opis zgrade (arhitektonska struktura i opis dijelova zgrade),

4. Opis instalacija (opskrba vodom, odvodnja, elektrotehničke i strojarske instalacije različitih funkcija koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s načinom priključenja na odgovarajuću mrežu te način rješavanje otpada),

5. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:

6. Nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu,

7. Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade),

8. Opis stupnja završenosti zgrade,

9. Podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, uz dokumente, prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara.


Koji su troškovi legalizacije ? 

1.     Troškovi projektne dokumentacije (izrađuju: ovlašteni arhitekt+ovlašteni inženjer građevinarstva +  ovlašteni geodet)
2.   Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti dok nije plaćen naknada za zadržavanje nezakonio izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.

A 1– Jedinična naknada za obračun komunalnog doprinosa na području Grada Solina 

 
KOMUNALNI DOPRINOS ( nadležnost: GRAD SOLIN)
n a m j e n a volumen građevine 1. ZONA 2. ZONA
STAMBENE i STAMENO- POSLOVNE GRAĐEVINE
Do 700 m³            35 kn/m³ 28 kn/m³
Od 700-1200 m³            80 kn/m³ 64 kn/m³
Preko 1200 m³            138 kn/m³ 110,40 kn/m³
       
Ako nema izgrađene kanalizacijske mreže komunalni doprinos se umanjuje za 20 %

Komunalni doprinos se umanjuje za 5% za jednokratno plaćanje    

A2 – Jedinična naknada za obračun komunalnog doprinosa za legalizaciju na području Grada Solina 

 
KOMUNALNI DOPRINOS ( nadležnost: GRAD SOLIN)
n a m j e n a volumen građevine 1. ZONA 2. ZONA
STAMBENE i STAMENO- POSLOVNE GRAĐEVINE
Do 700 m³              24,50 kn/m³ 17,15 kn/m³
Od 700-1200m³              64,00 kn/m³ 44,80 kn/m³
Preko 1200 m³            138,00 kn/m³ 96,60 kn/m³
       

Ako nema izgrađene kanalizacijske mreže komunalni doprinos se umanjuje za 30%.

Komunalni doprinos se umanjuje za 15% za jednokratno plaćenje istih

       Način izračuna komunalnog doprinosa:   
   

      Do 700 m3                    volumen (<700)x jedinična naknada                         

     Od 700- 1200 m3        volumen (<700)x jedinična naknada  + volumen (700-1200)x jedinična naknada 

     Preko 1200 m3            volumen (<700)x jedinična naknada + volumen (700-1200) x jedinična naknada +volumen (<1200) x jedinična naknada

* jedinična naknada (TABLICA A2) 
              

           1. ZONA Cijelo područje MO Centar i cijelo područje MO Priko vode

           2. ZONA Područje naselja Kučine, Mravince i Vranjic te MO Srednja strana, MO Rupotina i MO Sv. Kajo.

           3. ZONA Naselje Blaca

 B – Jedinična naknada za obračun vodnog doprinosa                           

 

 

VODNI DOPRINOS (nadležnost: Hrvatske vode-Split)
ZA STAMBENE OBJEKTE A-U zoni 1km od mora*B-Izvan zone 1 km od mora* do 400 m2 *A=11,25 kn/m3 ;   *B=7,50 kn/m3
Ostale stam. građ. *A=15,75 kn/m3 ;   *B=10,50 kn/m3
 

 Za detaljne informacije nadležne su:      

HRVATSKE VODE                                                                         
Vodnogospodarski odje za vodno područje južnog Jadrana                                                    
21000 SPLIT, Vukovarska 35   
(tel: 309-400)

3. Naknada za zadržavanje u prostoru obračunava se u skladu s Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru od 23. Kolovoza 2012.g. («Narodne novine» broj 86/2012.) po formuli:

VN=Non x Lk
VN=   Visina naknade
Non= naknada po obujmu i namjeni
LK=Koeficijent lokacijeKoeficijente možete pogledati OVDJE.Za jednokratno plaćanje naknade odobrava se popust od 25%  

4. Upravne pristojbe u postupku legalizacije

DODATNI POPUSTI:

-INVALIDI DOMOVINSKOG RATA (Oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa za 120 m3 po članu obitelji)
-HRVATSKI BRANITELJI (Oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa za 60 m3 po članu obitelji)

 

PREUZMITE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O  IZVEDENOM STANJU (POMOĆNE GRAĐEVINE DO 50M2) 

PREUZMITE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O  IZVEDENOM STANJU (DO 100M2)

PREUZMITE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O  IZVEDENOM STANJU (DO 400M2)

PREUZMITE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O  IZVEDENOM STANJU (IZNAD 400M2)

PREUZMITE JAVNI POZIV

PRIJAVA GRAĐANA ZA LEGELIZACIJU

Calculator za izračun naknada

Pročitano 34754 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr