Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 03 Prosinac 2019 14:15

ODLUKA O UPUĆIVANJU STRATEGIJE NA JAVNU RASPRAVU

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Gradonačelnik

Klasa: 302-02/17-01/0004
Ur. broj: 2180/01-01-19-57
Solin, 2. prosinca 2019.

Na temelju čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) Gradonačelnik grada Solina donosi


ODLUKU


o upućivanju Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije grada Solina do 2025. godine na okoliš, Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu i Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine na javnu raspravu

 

Članak 1.

Strateška studija utjecaja Nacrta prijedloga Strategije grada Solina do 2025. godine na okoliš, Glavna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu i Strategija razvoja grada Solina do 2025. godine upućuju se na javnu raspravu u trajanju od minimalno 30 dana.

Članak 2.

Javnu raspravu Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije grada Solina do 2025. godine na okoliš, Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu i Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove. 

Članak 3. 

U svrhu provedbe javne rasprave Grad Solin će objaviti Poziv na javnu raspravu prije početka javne rasprave.

Članak 4.

Javna rasprava Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije grada Solina do 2025. godine na okoliš, Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu i Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine započeti će dana 6. prosinca 2019. godine.
Strateška studija utjecaja Nacrta prijedloga Strategije grada Solina do 2025. godine na okoliš, Glavna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu i Strategija razvoja grada Solina do 2025. godine bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti na internetskim stranicama www.solin.hr i u prostorijama Gradske uprave svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati.
Sa stavljanjem na javnu raspravu, Upravni odjel dostavit će Stratešku studiju utjecaja Nacrta prijedloga Strategije grada Solina do 2025. godine na okoliš, Glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu i Strategiju razvoja grada Solina do 2025. godine na mišljenje nadležnim javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno Zakonu i Uredbi, koja su navedena u prilogu 1. ove Odluke.

Članak 5.

Datum javnog izlaganja objavit će Upravni odjel najmanje 8 dana prije dana održavanja istog. Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje Upravnog odjela, izrađivača Strategije razvoja i ovlaštenika.

Članak 6.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:
 upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
 davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 dostaviti u pisanom obliku na adresu Grada Solina, Stjepana Radića 42, 21210 Solin ili putem online obrasca objavljenog na internetskim stranicama Grada Solina zaključno s danom završetka javne rasprave. 

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević

 

Prilozi:

Prilog 1. Popis tijela koja sudjeluju u postupku

- MISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split,
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode – Radnička ceste 80, Zagreb,
- MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split,
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split,
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split,
- HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta bb, Split,
- HEP – OPS, Prijenosno područje Split - Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Biokovska 3, Split,
- HRVATSKE CESTE d.o.o., PJ Split, TI Split, Ruđera Boškovića 22, Split,
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21000 Split
- HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, Split,
- JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE „MORE I KRŠ“, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split.

 

Pročitano 191 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr