Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 10 Prosinac 2012 00:00

38. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SOLINA

U srijedu 5. prosinca 2012. godine održana je 38. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina, kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina doc.dr.sc. Kajo Bućan.

 

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Solina
2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2013. godinu.
3. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2013. godinu.
4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2013. godinu
5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2013.g. s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2013. godini
6. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2013. godinu
7. Prijedlog  Proračuna Grada Solina za 2013. godinu i projekcije za 2014.g. i 2015.g.
- Informacija u vezi kupnje stana za potrebe smještaja djece iz Dječjeg doma Maestral-Split

Ad 1.) Prvu točku dnevnoga reda 38. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Solina objasnio je pročelnik Upravnoga odjela za opće i pravne poslove grada Solina Ante Ljubičić.
- Nakon što smo napravili Procjenu ugroze tvrtka Alfa Atest d.o.o. izradila je po našem nalogu Plan zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i drugim većim nesrećama na području našega grada – kazao je u svom uvodu pročelnik Ljubičić.
- Naime, jedinice lokalne samouprave u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje – rekao je Ljubičić.
U ime tvrtke Alfa Atest d.o.o. vijećnicima se obratio direktor tvrtke  Rade Pehar te pobliže objasnio Plan zaštite i spašavanja na području grada Solina.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prvu točku dnevnoga reda.

Ad 2.)  Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija upoznala je solinske vijećnike s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2013. godinu.
- Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture i to za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja – kazala je u uvodu pročelnica Samardžija te dodala – Na građenje javnih površina planira se izdatak od ukupno 1.495.000 kuna, za građenje nerazvrstanih cesta planira se utrošiti 5.490.000 kuna, za javnu rasvjetu 748.000 kuna i za groblja 2.745.000 kuna, a potrebna sredstva osigurat će se iz komunalnog doprinosa. Sveukupno planira se izdatak od 10.478.000 kuna – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.

Vijećnika Mirka Perića (HDZ) zanimalo je uređenje Dioklecijanove ulice.
- Za izgradnju Dioklecijanove ulice planirana su sredstva u 2014./2015. godini – odgovorila je pročelnica samardžić.
Kajo Milišić (SDP) postavio je pitanje postavljanje javne rasvjete u Ulice don F. Bulića od kućnog broja 18 do kućnih brojeva 55 i 77., te izgradnju nogostupa.
- Kako je riječ o županijskoj cesti, grad će izvršiti razgovor s ŽUC-om – kazala je Samardžija.
Druga točka dnevnoga reda 38. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina prihvaćena je većinom glasova uz dva protiv.

Ad 3.) Pročelnica Samardžija iznijela je i treću točku dnevnoga reda Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2013. godinu.
- Ovaj Program obuhvaća odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javne rasvjete i vatrogasne djelatnosti –objasnila je Samardžija – te dodala kako je sveukupno planirano za održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini 8.857.000 kuna.

Točka je prihvaćena većinom glasova uz dva protiv.

Ad 4.) Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević je pred gradske vijećnike iznio Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2013. godinu.
- Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi Upravni odjel za javne djelatnosti utvrdio je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2013. godinu – kazao je Ninčević.
- Za javne potrebe u kulturi sredstva su osigurana iz Proračuna grada Solina, a to su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije, manifestacije u kulturi od interesa za grad Solin – objasnio je Ninčević.
Tako je Grad za kazališnu djelatnost osigurao 64.000 kuna, koncertnu djelatnost 350.000 kuna, izdavačku i književno-nakladničku djelatnost 442.000, galerijsku 24.000 kuna i ostale kulturne programe Doma Zvonimir sa 20.000 kuna, sve navedene novčane vrijednosti subvencionira Grad Solin.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz dva protiv.

Ad 5.) Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević iznio je i slijedeću točku dnevnoga reda pod nazivom Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2013.g. s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2013. godini.
- Plan sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu grada Solina za 2013. godinu iznose 4.640.000 kuna, što je znatno manje nego prošle godine – kazao je Ninčević.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz dva protiv.

Ad 6.) Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević vijećnicima je objasnio i Program socijalne skrbi Grada Solina za 2013. godinu.
- Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati poslove socijalne skrbi i ostvariti uvjete za njihovo obavljanje. Grad Solin je ovim će ovim Programom izdvojiti za socijalnu skrb iz gradskog Proračuna sveukupno 5.185.000 kuna – kazao je Ninčević.
Program je prihvaćen većinom glasova uz dva protiv.

Ad 7.) Pročelnica Upravnoga odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić solinskim vijećnicima je iznijela posljednju točku dnevnoga reda 38. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina, Prijedlog  Proračuna Grada Solina za 2013. godinu i projekcije za 2014.godinu i 2015.godinu.
- Ukupni prihodi Proračuna Grada Solina za 2013. planiraju se u iznosu od 95.192.000 kuna, što je 135.000 kuna manje u odnosu na 2012. godine. U taj iznos uključeno je 11.905.000 kuna kapitalnih pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna za izgradnju školske športske dvorane na predjelu Arapovac – kazala je u uvodu svoga obrazloženja Žižić te nastavila - Najznačajnija promjena u strukturi prihodne strane Proračuna jest uvođenje poreza na nekretnine od 1. travnja 2013.. Zbog toga smo planirani iznos komunalne naknade (22.100.000 kuna) raspodijelili na način da smo ¼ iznosa ostavili na komunalnoj naknadi (5.525.000 kuna), a ¾ smo prebacili na novi porez na nekretnine (16.575.000 kuna) – objasnila je pročelnica Žižić.
- U odnosu na 2012. najveće smanjenje prihoda planirano je kod naknade za koncesije (7.000.000 kuna) jer smo u 2012. naplatili višegodišnji dug VIK-a za koncesije za zahvaćanje voda, pa u 2013. godini očekujemo samo naplatu redovnog godišnjeg iznosa – razjasnila je Žižić – A najveće povećanje prihoda planirano je kod komunalnog doprinosa ( 2.981.000 kuna) zbog zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata – završila je Žižić te objasnila projekciju prihoda za 2014. i 2015. godinu gdje se vodilo računa o tri bitne činjenice – U 2014. i 2015. ne očekujemo kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna za izgradnju školske športske dvorane, jer će ista biti dovršena u 2013., nadalje ne planiramo ni prihod od otplate zajma danog djelatniku, jer će zajam biti vraćen do kraja 2013. godine. Također u 2014. i 2015. godini nećemo više imati komunalnu naknadu, već samo porez na nekretnine – navela je pročelnica Žižić – Ove činjenice nas vode do projekcija prihoda proračuna za 2014. godinu napravljena je na način da su prihodi povećani za 2,83% u odnosu na planirane prihode u 2013. godini, a projekcija za 2015. godinu na način da su prihodi povećani 3,65% u odnosu na 2014. godinu. Tako smo dobili projekciju ukupnih prihoda za 2014. godinu u iznosu od 85.632.000 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 88.759.000 kuna – završila je Žižić.
- Glede rashoda u 2012. ušli smo sa manjkom prihoda od 4.919.000 kuna. U toku godine taj smo manjak smanjili, tako da ćemo u 2013. ući sa cca 2.000.000 kuna manjka. Kako smo prihode proračuna 2013. planirali u iznosu od 95.192.000 kuna, da bi navedeni manjak sanirali, u 2013. rashodi se planiraju u iznosu od 93.192.000 kuna – objasnila je Žižić - Najviše smanjuje očekujemo kod stavke Socijalne skrbi, ali samo zbog toga što očekujemo da Grad Solin u 2013. godini neće više trebati sufinancirati pokazne karte srednjoškolcima, jer će sredstva za to osigurati Državni i Županijski proračun. Nijedan drugi rashod u ovom programu se ne smanjuje u odnosu na 2012. godinu.

Vijećnici SDP-a Marko Šego i Kajo Milišić  zahtjevali su izglasavanje Amadmana glede stavke Socijalne skrbi, gdje su tražili da se sredstva koja su bila planirana za sufinanciranje pokazne karte srednjoškolcima, a koja će nadalje osigurati Državni i Županijski proračun ostanu za slučaj socijalne pomoći. Amadman nije izglasan.

Posljednja točka 38. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina Prijedlog  Proračuna Grada Solina za 2013. godinu i projekcije za 2014.godinu i 2015.godinu prihvaćen je većinom glasova uz dva protiv.

- Pročelnik Upravnoga odjela za pravne i opće poslove i tajnik Grada Ante Ljubičić upoznao je solinsko Gradsko vijeće s inicijativom kupnje stana za štićenike Dječjeg doma za nezbrinutu djecu “Maestral” Split koji u punoljetnosti kreću u novi život i moraju otići iz Doma, no bez osigurane egzistencije i mjesta za stanovanje.

- Želja Grada Solina jest realizacija kupnje jednoga stana u kojem bi se moglo smjestiti troje ili četvero štićenika Doma – kazao je Ljubičić.

Nadalje pročelnik Ljubičić tom je prilikom izvijestio vijećnike da, dok traje pravna procedura za kupnju stana, postoji mogućnost da se iziđe ususret štićenicima Doma tako da Grad prihvati plaćanje najma stana od nekih 80-ak metara četvornih na svome području za tu svrhu, a o čemu će, rečeno je, biti još govora na Vijeću.

Radojka BUĆAN

 

Pročitano 7223 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr