Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 09 Siječanj 2013 00:00

PRIPREMA KANDIDATA - ISPIT ZA OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOGA ODNOSA

Pravni izvor za pripremanje kandidata  prijavljenih za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

-Za kandidate ekonomske struke
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
Zakon o lokalnim izborima (NN RH br. 144/12)

Zakon o proračunu (NN RH br. 87/08)

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN RH br. 141/06).

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN RH br. 139/10).

Zakon o porezu na dohodak (NN RH br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12).

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12).

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN RH br. 32/11)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN RH br. 114/10 i 31/11).

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN RH br. 26/10).

- za kandidate pravne struke

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o upravnim sporovima ( NN RH. br. 20/10).

Zakon o lokalnim izborima (NN RH br. 144/12)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH br. 172/03 i 77/11).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09).

- za  kandidate za radno mjesto  ing. elektronike (stručni prvostupnik- bacc.)

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH br. 172/03 i 77/11).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09).

Pravilnik o sigurnostii zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN RH br. 69/05)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN RH br. 103/03)

Zakon o elektroničkom potpisu (NN RH br. 10/02)


-Za kandidate građevinske struke:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 – pročišćeni tekst)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH, br. 47/09)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 86/08 i 61/11)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – počišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11 i 90/11)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine RH br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)

Izbor kandidata naveden u Javnom pozivu -  dipl ing. ekektrike/ magistar/a struke neće se izvršiti zbog nemogućnosti osiguranja uvjeta osposobljavanja.

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua.

 

Pročitano 3011 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr