Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 30 Siječanj 2013 10:38

Raspisivanje natječaja za osnivanje prava građenja

Na temelju članka 286. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br: 91/06, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),  članka 4. a u svezi s člankom 24. Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina” broj 3/12) i čl. 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09) Gradonačelnik Grada Solina, donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja


- Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja za gradnju ljekarne u Solinu na dijelu č.zem.5585/2 K.O. Solin, Z.U. 7501,  površine 144 m2 na početni iznos jednogodišnje naknade od 7.533,36 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB.                 
- Gradnju ljekarne investitor je dužan izgraditi sukladno idejnom projektu  T.D. 48/2012 – IP kojeg je izradio Projektni studio “Dvori” od srpnja 2012. godine.

ROK:        
Pravo građenja osniva se za razdoblje od 50 (pedeset) godina.      

JAMČEVINA:                
Jamčevina se uplaćuje u visini 10% od jednogodišnje naknade što iznosi 748,40 eura na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007.
Izabranom natjecatelju koji sklopi ugovor o osnivanju prava građenja, naplaćena jamčevina uračunava se u naknadu za osnivanje prava građenja.

ROK SKLAPANJA UGOVORA:
Ugovor o osnivanju prava građenja zaključit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

ROK I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE:
Godišnja naknada uplaćivat će se po ispostavljenom računu u korist Grada Solina na žiro račun broj: RH6023300031840600007, s pozivom na broj 68  7722-OIB uplatitelja, najkasnije do 30. ožujka za tekuću godinu.

ROK PODNOŠENJA PONUDA:
8 dana od dana objave u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.
Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:
- naziv ponuditelja, sa naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
- oznaku nekretnine,
- ponuđenu jednogodišnju naknadu za pravo građenja, a koja ne može biti niža od početnog iznosa.
      Natjecatelji su uz ponudu dužni priložiti i to u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji pravne osobe u RH,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% od početnog iznosa jednogodišnje naknade za pravo građenja
- ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike).
-    da posjeduje odobrenje / rješenje resornog Ministarstva za obavljanje ljekarničke djelatnosti na     području Grada Solina.
Gradonačelnik Grada Solina donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te će zaključit Ugovor o osnivanju prava građenja najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.  
Ponuditelji koji nakon donošenja odluke o prihvatu njihove ponude  odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u roku određenom za sklapanje ugovora, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 10 dana  od dana donošenja konačne odluke gradonačelnika Grada Solina o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predati u pisarnicu Grada Solina u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, s naznakom “Ne otvaraj-natječaj za osnivanje prava građenja na adresu: Stjepana Radića 42, 21210 Solin”, Komisija za provođenje natječaja.

Otvaranje i razmatranje pismenih ponuda provest će Komisija za provođenje natječaja  dana 11. veljače 2013. godine, u 9,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Solina.

- Gradonačelnik pridržava pravo poništenja ove Odluke bez posebnog obrazloženja i bilo kakve naknade štete prema natjecateljima.

 

GRAD SOLIN

 

 

 

 

Pročitano 7786 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr