Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 26 Svibanj 2017 08:14

Natječaj za prodaju nekretnina

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin, Klasa: 021-05/17-01/01 Urbroj: 2180/01-02-01-17-22 od 23. veljače 2017. godine

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina

1.Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Solina označenog kao:
- č.zem. 5625/1 (k.č.zem.4737/1) površine 411 m2, te č.zem. 5626/2 (k.č.zem 4760) površine 390 m2, sveukupne površine 801 m2 sve K.O.Solin, po početnoj cijeni od 170,00 Eur-a/m2 (slovima-stosedamdeseteura/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB.
Zemljište se nalazi unutar obuhvata prostornog plana Grada Solina ( dio građevne parcele br. 4 i 5 sukladno DPU Bilankuša) i to u građevinskoj mješovitoj zoni M5.
Da bi se moglo graditi potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnikom zemljišta označenog kao č.zem. 5627/9 (k.č.zem. 4732/2) u pov. od 12 m2 K.O. Solin, koje ulazi u građevnu parcelu br. 4.
Također, da bi se moglo graditi potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnikom ozakonjene zgrade koja je dijelom izgrađena na č.zem. 5625/1 (k.č.zem. 4737/1) K.O. Solin, odnosno na građevnoj parceli br. 5, za koju je ishođeno pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju.

2. Početna cijena za nekretnine označene kao č.zem. 5625/1 (k.č.zem.4737/1) površine 411 m2, te č.zem. 5626/2 (k.č.zem.4760) površine 390 m2, sve K.O.Solin, po cijeni od 170,00 Eur-a/m2 (slovima-stosedamdeseteura/m2).

3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

4. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

5. Nepotpune ponude se neće razmatrati

6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 687757-OIB, a za fizičke osobe 687757- OIB.

7. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.

9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objavenatječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 09. lipnja 2017. godine (petak).

10. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.

11. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 2128 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr