Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 01 Kolovoz 2017 12:37

IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA SOLIN

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2180/01-02-01-17-1
Solin, 31. srpnja 2017. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA SOLIN

S V I M A

Na temelju članka 30. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13), članka 88. i 89. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 9/09, 5/13 i 7/13) sazivam za dan 

4. kolovoza 2017. godine (petak) u 16,30 sati 

u Gradskoj vijećnici Grada Solina, Stjepana Radića 42, Solin

IZVANREDNU SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN

Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I  R E D:

1. Informacija o požaru na području Grada Solina (Kučine, Mravince) koji se dogodio 17. srpnja 2017. godine.

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el. v.r.

 

 

 

Pročitano 4089 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr