Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 14 Rujan 2017 10:25

Oglas za prijam u službu

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN


Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Klasa: 112-02/17-01/04
Urbroj: 2180/01-11-01-17-2
Solin, 14. rujna 2017. godine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu od 24. lipnja 2016. godine i Odluke upravitelja Vlastitog pogona, raspisuje se

O G L A S

za prijam u službu

U Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, službi naplate i kontrole parkiranja

" Referent za administrativne i računovodstvene poslove "

.......................................................... 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Posebni uvjeti:

  • SSS ekonomskog, upravnog ili općeg usmjerenja

  • poznavanje rada na računalu
  • 1 godina radnog iskustva
  • stručni ispit

Pored posebnih stručnih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje prepreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenik/ica se prima u radni odnos na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web-stranici Grada Solina (www. Solin. hr).

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenoj provjeri.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 • životopis

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i domovnica)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)

 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi postupak niti je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na HZZ-u na adresu:

Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Kanditat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrda odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

GRAD SOLIN

 

Pročitano 2868 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr