Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 18 Siječanj 2018 13:20

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti-za kandidate ekonomskog ili upravnog usmjerenja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-02/17-01/08
Urbroj: 2180/01-11-01-18-18
Solin, 18. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši referent za opće poslove, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:
Damir Antunović, Mosećka 97, Split
Sanja Marinac Matić, Suvača 15, Kaštel Sućurac
Ana Stanković, Gašpini 104, Solin
Jelena Ivelić, 141 brigade 12, Split
Ana Duran, Držićeva 3, Solin

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina uz Poziv. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 26. siječnja 2018. godine (petak) u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu:
- za kandidate ekonomskog ili upravnog usmjerenja - (viši referent za opće poslove) VŠS

Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o općem upravnom postupku (NNRH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NNRH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst i 137/15).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09).
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI:
Obavlja stručne administrativne poslove za potrebe upravitelja Vlastitog pogona, vodi evidenciju službenih obveza upravitelja, prima stranke, vodi evidencije iz područja rada i radnih odnosa za djelatnike Vlastitog pogona, evidentira spise u urudžbeni zapisnik i upisnik, vodi interne dostavne knjige, sastavlja i izrađuje jednostavne podneske.Vrijeme potrebno za obavljanje navedenih poslova iznosi 80% radnog vremena. Prati izradu potrebne dokumentacije, vodi brigu o materijalnim sredstvima te obavlja druge poslove po nalogu upravitelja Pogona.Vrijeme potrebno za obavljanje navedenih poslova iznosi 20% radnog vremena. Samostalnost u radu ograničena redovnim nadzorom upravitelja te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema. Odgovornost za materijalne resurse. Komunikacija unutar i izvan pogona. Plaća zaposlene osobe iznosi približno 5.100,00 kn neto.

 

 

Pročitano 1671 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr