Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 21 Ožujak 2018 10:00

Pravni izvori za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-Upravni odjel za komunalne djelatnosti,gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom i
europske fondove
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/04
URBROJ: 2180/01-04-01-18-8

Solin, 5. ožujka 2018. godine

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata na neodređeno vrijeme objavljuje:

PRAVNE IZVORE
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme
za višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje

1.Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17),
2.Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17),
3.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 64/13, 153/13, 147/14, 36/15).

predsjednica Povjerenstva:
Dijana Petković, dipl.ing,građ.

Podaci o radnom mjestu i plaći:
Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: poslovi iz djelokruga Odsjeka vezano za izgradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te praćenje realizacije izgradnje i održavanja objekata; izrada i kontrola projektne dokumentacije i troškovnika, priprema natječajne (tender) dokumentacije; kontrola građevinskih knjiga; poslovi nadzora kao i poslovi ishođenja alegata za izgradnju.

Plaća službenika iznosi približno 6.400,00 kn netto (izračun za osobe s ostvarenim dvjema godinama staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

 

Pročitano 1212 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr