Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 23 Ožujak 2018 08:24

Najava 8. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 27. ožujka 2018. godine (utorak) u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 8. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

- Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu.
2. Prijedlog Zaključka o financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2017.godinu.
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Cvrčak-Solin.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina.
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije i Plana upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine.
8. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2017. godine do prosinca 2017. godine.
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu.
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu.
11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Solina.
12. Prijedlog Zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.
13. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2017. godinu
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada i troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2017. godinu.
15. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Solina.
16. Izvješće o projektima financiranih sredstvima Europskih fondova

*Nadopuna-Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića Cvrčak - Solin za 2017.
*Nadopuna-Priejdlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Škola-Ninčevići

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedloge Zaključaka, Odluka, Izviješća i Nadopuna 8. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

 

Pročitano 3149 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr