Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 22 Ožujak 2013 14:11

41. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SOLINA

Dana 15. ožujka 2013. godine (petak) u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održala se 41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina prof.dr.sc. Kajo Bućan.


DNEVNI RED:

1.     Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a NASELJE MRAVINCE 2
2.    Prijedlog Zaključka o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu
3.    Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu
4.    Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Solina za razdoblje srpanj 2012. godine -  prosinac 2012. godine
5.    Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2012. godinu
6.    Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina
7.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2012. godinu
8.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2012. godinu
9.    Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Solina za razdoblje od tri godine
10.    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina
11.    Prijedlog Zaključka o podržavanju prijedloga gradonačelnika Grada Solina, upućen Povjerenstvu Vlade RH za granice jedinica lokalne samouprave od 26. travnja 2012. godine
12.    Prijedlog Odluke o izradi UPU-a PODRUČJE GAŠPINI
13.    Prijedlog Odluke o izradi UPU-a PODRUČJE ČEPRLJINAC
14.    Prijedlog Odluke o izradi UPU-a  NASELJE KUČINE 2
15.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU-a MORĐIN  I
16.    Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja poreza na tvrtku
17.    Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa


Ad 1.) Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a NASELJE MRAVINCE 2 gradskim vijećnicima objasnio je pročelnik Upravnoga odjela za pravne i opće poslove Ante Ljubičić.
- Granice obuhvata UPU-a Naselje Mravince 2 utvrđene su Prostornim planom grada Solina i Generalnim urbanističkim planom grada Solina – kazao je u svom uvodu pročelnik Ljubičić - Područje obuhvata UPU Naselje Mravince 2 smješteno je između koridora novoplanirane prometnice koja omeđuje UPU sa zapadne i južne strane, na sjeveru se naslanja na prethodno donijeti UPU Naselje Mravince 1 dok se na istočnoj strani nalazi se postojeća prometnica Ulica 27. rujna- objasnio je Ljubičić.

Sjednici Gradskoga vijeća nazočio je i direktor tvrtke Arheo d.o.o. iz Zagreba izrađivača UPU-a Aron Varga koji je također vijećnicima objasnio Odluku o donošenju navedenoga UPU-a.

- Površina prostornog obuhvata UPU-a Naselje Mravince 2  iznosi cca 9,21 ha. Osim poslovnog objekta na zapadu i manjeg broja obiteljskih objekata, područje je uglavnom neizgrađeno – rekao je Varga - GUP-om Solina područje obuhvata ovog UPU-a namijenjeno je stanovanju (S). U skladu s tim i na temelju analize postojećeg stanja izrađen je predmetni UPU. Koncepcija uređenja ovog prostora utemeljena je na prostornoj transformaciji izgrađenog dijela sanacijom i dogradnjom, izgradnjom novih sadržaja posebno nove ulične mreže i potrebne komunalne infrastrukture.
Veći dio područja obuhvata Plana, cca 8,51 ha, određen je za stambenu namjenu. U ovoj zoni kao prateći sadržaji mogu se graditi građevine javne i društvene namjene uz uvjet da njihovo funkcioniranje i sadržaj nisu u koliziji s osnovnom namjenom. Za naglasiti je kako je na ovom prostoru dozvoljena je gradnja samo manjih stambenih građevina tj. građevina maksimalne katnosti Po+S+P+1K+Pk, maksimalne bruto površine 400m2 i s najviše tri stambene jedinice te max 100m2 poslovnog prostora – objasnio je Varga.

Vijećnik Ivan Roguljić (Nezavisna lista Ilije Kokeze)  uputio je pitanje izrađivaču UPU-a Aronu Vargi vezano za pristup česticama na navedenom UPU-u, te je zamolio za objašnjenje kada je riječ o  zabrani izgradnje višestambenih građevina.
Varga je odgovorio kako je zabrana sukladna planu koji predviđa individualnu gradnju maksimalne građevinske bruto površine do 400 metara četvornih s najviše tri stambene jedinice i maksimalno 100 metara četvornih poslovnog prostora.

Vijećnici su Prijedlog UPU-a Naselje Mravince 2 jednoglasno usvojili.


Ad 2.) Drugu točku 41. sjednice Gradskog vijeća grada Solina objasnio je direktor Zvonimir Solin d.o.o. Špiro Žižić pod nazivom Prijedlog Zaključka o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu.

-    Prihodi u 2012. Zvonimir Solin d.o.o. u 2012. iznosili su 2.585.377,31 kn - kazao je u svom obrazloženju Žižić te nastavio – Glede rashoda Zvonimir Solin d.o.o. u 2012. oni su iznosili 2.513.395,20 kn. Što nam govori da je dobit u 2012. Zvonimir Solin d.o.o. iznosila 51. 284,47 kuna – objasnio je Žižić.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili izneseno izvješće o financijskom poslovanju.


Ad 3.) Direktor Zvonimir Solin d.o.o. Špiro Žižić iznio je i Zaključak o uporabi dobiti  "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu

-    Dobit "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu u iznosu od 51.284,47 kuna pribraja se zadržanoj dobiti ih prethodnih godina.
Prijedlog o pribijanju odbiti vijećnici su jednoglasno usvojili.

 
Ad 4.) Gradonačelnik Blaženko Boban podnio je gradskim vijećnicima Izvješće o svom radu za razdoblje srpanj 2012. godine -  prosinac 2012. godine.
Iscrpno Izvješće gradonačelnika za drugu polovicu 2012. godine obuhvaćalo je rad svih gradskih odjela.
Izvješće gradonačelnika Bobana, a kojeg su gradski vijećnici jednoglasno prihvatili  možete pročitati klikom na link:
http://solin.hr/index.php/izvjesce-gradonacelnika


Ad 5.) Pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić obrazložila je  Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2012. godinu.
-    Ukupni prihodi Proračuna za 2012. godinu iznosili su 82.046.614,67 kuna, a ukupni rashodi 79.008.402,13 kuna. Financijski rezultat 2012. godine je višak prihoda u iznosu od 3.038.212,54 kuna. Kako je manjak prihoda iz prethodnih godina prenesen u 2012. godinu iznosio 4.918.130,38 kuna, viškom prihoda 2012. godine smanjen je manjak za prijenos u 2013. godini na 1.879.977,84 kune – kazala je u svom objašnjenju pročelnica Žižić.
Glede prihoda proračuna Grada Solina za 2012. godinu planirani su u iznosu od 85.655.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od  82.046.614,67 kuna, što predstavlja 95,79 % od planiranog iznosa. U apsolutnom iznosu ukupni prihodi su bili manji od planiranih za 3.608.385,33 kune – kazala je u svom objašnjenju pročelnica Žižić - Manjak prihoda u odnosu na plan prvenstveno je rezultat manjeg ostvarenja komunalnog doprinosa. Naime, planirano je da će se komunalni doprinos ostvariti u iznosu od 7.500.000 kuna, a ostvaren je u iznosu od 4.497.289,94 kune ili (3.002.710,06 kuna manje) zbog zastoja u investiranju i gradnji tijekom 2012. godine.
Žižćić je objasnila i rashodovnu stranu Proračuna Grada Solina za 2012. - Rashodi Proračuna za 2012. planirani su u iznosu od 80.736.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 79.008.402,13 kunu ili 97,86 % od godišnjeg plana. Pri tome je izvršenje svih stavki proračuna bilo u okvirima planiranih iznosa zaključila je Žižić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili i ovu točku dnevnoga reda 41. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.

Ad 6.) Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina solinskim vijećnicima izložio je pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće  poslove Ante Ljubičić.
- Ovo je drugo čitanje, već smo na prošloj sjednici imali ovu točku o Prijedlogu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina – kazao je u uvodu pročelnik Ljubičić.
- Izmjene i dopune Statuta temelje se na odredbi čl. 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je propisao da su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute u roku od 3. mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. Osnovne izmjene sadašnjeg statuta odnosile bi se na povećanje broja članova Gradskog vijeća sa 19 na 21, zatim mogućnost raspisivanja referenduma te način opoziva gradonačelnika i zamjenika. Preciznije uređenje početka obnašanja mandata vijećnika. Također se uvodi institut izvršnog tijela u vidu zamjenika gradonačelnika kada on obnaša dužnost gradonačelnika. Uvodi se novi institut kada je zakon predvidio istovremeno raspuštanje Gradskog vijeća i razriješene gradonačelnika. Propisana je i obveza da gradonačelnik i zamjenici moraju u roku od 8 dana uputiti dopis Upravnom odjelu za pravne i opće poslove kako žele obnašati dužnost. Skraćeni su rokovi i obveza saziva Gradskog vijeća s 15 na 8 dana i to u pojedinim situacijama – objasnio je pročelnik Ljubičić.
Točka je usvojena jednoglasno.

Ad 7.) Vijećnici su jednoglasno usvojili i slijedeću točku dnevnoga reda 41. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2012. godinu.
Zbog odsutnosti pročelnice Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarenje i upravljanjem prostorom Sanje Samardžije, pročelnik Ljubičić je vijećnicima objasnio i ovu točku dnevnoga reda.
-    Sveukupno za izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2012. godinu utrošeno je 3.188.651,97 kuna – U ovu svotu ulaze i građenje javnih površina (966.050,44 kuna), građenje nerazvrstanih cesta (1.580.356,44 kuna), javna rasvjeta (49.075,85 kuna) i groblja (593.169,24 kuna) – objasnio je Ljubičić.


Ad 8.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2012. godinu kojeg je također obrazložio pročelnik Ljubičić.
-    Sveukupno je utrošeno za održavanje komunalne infrastrukture u 2012. 11.921.000,00 kuna – kazao je Ljubičić objasnivši vijećnicima Izvješće.

Ad 9.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Solina za razdoblje od tri godine.
-    Temeljem provedenog javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine, povjerava se obavljanje komunalnih poslova tvrtki Pling d.o.o. Solin, kao ponuditelju s najnižom cijenom – kazao je Ljubičić koji je naveo kako se uz Pling koji je na natječaj ponudio cijenu od 4.289 milijuna kuna još javio i splitski Cestar no s puno višom cijenom os 6,362 milijuna kuna.
Točka je prihvaćena jednoglasno.


Ad 10.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i točku pod nazivom Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina.
Gradski vijećnici su dali svoje povjerenje na rok od četiri godine tvrtki Cian d.o.o. iz Solita kao jedinom ponuđaču na natječaju. Iznos ponude na natječaju tvrtke Cian d.o.o. iznosi 676.000 kuna.


Ad 11.) Gradonačelnik Blaženko Boban solinske vijećnike izvijestio je o Zaključku o podržavanju njegovog prijedloga, a koji je upućen Povjerenstvu Vlade RH za granice jedinica lokalne samouprave od 26. travnja 2012. godine.
Gradsko vijeće grada Solina jednoglasno je podržalo gradonačelnika Bobana u njegovom prijedlogu a koje se odnosi na granice između grada Solina i općine Klis.

-    Granica od Izvora rijeke Jadro do Vidovića mosta ostaje kako je i do sada katastarski utvrđeno – kazao je gradonačelnik Boban te nastavio – Dio katastarske općine Blaca u površini od 530.050 metara kvadratni da se administrativno pripoji u granice katastarske općine Klis – završio je gradonačelnik Boban.

Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 12.) Pročelnik Ljubičić obrazložio je Prijedlog Odluke o izradi UPU-a Područje Gašpini.
-    Područje obuhvata UPU-a iznosi 29,2 ha i većim dijelom je izgrađeno područje, a razlog za izradu navedenog UPU-a je plansko uređenje i komunalna oprema neizgrađenog prostora i sanacija zatečene  izgradnje.
Odluke o izradi UPU-a Područje Gašpini jednoglasno je usvojena.

Ad 13.) Prijedlog Odluke o izradi UPU-a Područje Čeprljinac također je objasnio pročelnik Ljubičić.
-    Isti razlog izrade UPU-a kao i kod prethodne točke odnosi se i na UPU-u Područje Čeprljinac, koji je površine obuhvata 10 ha – kazao je Ljubičić

Točka je jednoglasno prihvaćena.

Ad 14.) Prijedlog Odluke o izradi UPU-a Naselje Kučine 2 solinski gradski vijećnici su jednoglasno prihvatili.
-    Za razliku od UPU-a Područje Gašpini i UPU-a Čeprljinac, kod UPU-a Kučine 2 riječ je o obuhvatu koji je tek manjim dijelom izgrađen, a površina mu je 18,8 ha.

Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 15.) Odluku o izradi Izmjena i dopuna DPU-a Morđin  I također je objasnio pročelnik Ljubičić.
-    Izmjene i dopune DPU-a Morđin  I odnose se na preparcelaciju dijela površina radi rješavanja vlasničkih odnosa i omogućavanja provedbe plana – kazao je Ljubičić.
Točka je donesena jednoglasno.


Ad 16.) Pretposljednju točku 41. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja poreza na tvrtku objasnila je pročelnica Tihana Žižić.
-    Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na tvrtku Grad je preuzeo 1. siječnja 2013. od Porezne uprave. Uvidom u evidenciju potraživanja poreza na tvrtku na dan 31.12.2012. koju smo dobili od Porezne uprave utvrdili smo da je zbog nemogućnosti naplate potrebno izvršiti otpis određenih potraživanja – kazala je pročelnica Žižić.
Iznos koji je Grad otpisao kod poreza na tvrtku iznosi 800 tisuća kuna i to zbog apsolutne zastare, stečajnih postupaka ili zbog brisanja subjekata iz sudskog registra.

Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 17.) Jednoglasno je prihvaćena i posljednja točka 41. sjednice, Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa.
-    Provjerom sudskog registra utvrdili smo da je tvrtka Tvornica piva d.o.o. Solin brisana iz registra. Također nad tvrtkom A.P.I. Građenje d.o.o. iz Zagreba završen je stečajni postupak – kazala je pročelnica Žižić - Zbog toga predlažem Gradskom vijeću da se već zastarjelo potraživanje komunalne naknade od Tvornice piva d.o.o. Solin u iznosu od 167.980,75 kuna otpiše. Isto tako da se otpiše i potraživanje komunalnog doprinosa od A.P.I Građenje d.o.o. Zagreb u iznosu od 437.418,72 kune – završila je svoje izlaganje Žižić.

Točka je prihvaćena jednoglasno.

Radojka Bućan

 

 

 

 

Pročitano 3737 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr