Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 07 Lipanj 2018 09:40

Najava 9. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 11. lipnja 2018. godine (ponedjeljak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 9. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

- Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
- Izvješće Mandatne komisije

1.Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
2.Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "BILANKUŠA"
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
4.Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
5.Prijedlog Zaključka o izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2017. godinu
6.Prijedlog Zaključka o izvješću o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2017. godinu
7.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Novog dječjeg vrtića-škole PRIKO VODE" za razdoblje 2018.g.-2020.g.
8.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta "Glorijet-kraj Gospinog otoka" za razdoblje 2018.g.-2019.g.
9.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja "Novi dio groblja Solin I.b. faza" (Grobno polje XXII) za razdoblje 2018.g. i 2019. godine
10.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
11.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
12.Prijedlog Zaključka o usvajanju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Solin
13.Prijedlog Odluke o davanju koncesije za korištenje zaštićenog kulturnog dobra Gašpine mlinice
14.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina Grada Solina
15.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
16.Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine (stana) smještene u K.O. Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedloge Zaključaka, Odluka, Izvještaja, Izmjena i dopuna 9. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

 

 

Pročitano 3187 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr