Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 11 Listopad 2018 05:34

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/18-01/13
URBROJ: 2180/1-04-01-18-10
Solin, 10. listopada 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za
višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:
Jasenka Vuletin
Željka Stapić

Dijana Vrdoljak
Izabela Jakaša
Branimir Čular

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni zajedno s pozivom na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

Provjera znanja obavit će se dana 17. listopada (srijeda) 2018. g. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici
u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Pravni izvori
za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto
viši stručni suradnik za prostorno uređenje (neodređeno vrijeme)
u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom


Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15- ispr. i 123/17).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pr. tekst).

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17).

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: praćenje projektne dokumentacije, sudjelovanje u izradi projektne i ostale dokumentacije prostornog planiranja i uređenja, sudjelovanje u izradi planova iz djelokruga Odsjeka, suradnja s tijelima državne uprave i javnim poduzećima.

Plaća službenika iznosi približno 6.200,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 1024 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr