Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 12 Listopad 2018 06:36

Natječaj za prodaju nekretnina

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15), članka 3., 4. i 5 Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina" br. 3/12) i Zaključka Gradskog vijeća Solin o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K. O. Mravince, ,Klasa: 021-05/16-01-04, Ur. Broj: 2180/1-02-01-16-10 od 12. travanja 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Solina i to :
nekretnine označene kao č.zem. 1171/95 u pov. 548 m2, č.zem. 1171/93 u pov. 16 m2, č.zem. 1171/94 u pov. 569 m2, sveukupne površine 1133 m2, sve K.O. Mravince,

1. Predmetne nekretnine se nalaze unutar obuhvata Prostornog plana Grada Solina i to u građevinskoj zoni na listu br. 11, odnosno unutar obuhvata DPU KOD GROBLJA-MRAVINCE - Izmjene i dopune, zona M2.
2. Početna cijena za naprijed opisane nekretnine utvrđuje se po iskličnoj cijeni od 70, 00 Eur-a/m2 (slovima: sedamdeseteura/m2), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB
3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
4. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
-ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra
nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
5. Nepotpune ponude se neće razmatrati
6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 687757-OIB, a za fizičke osobe 687757- OIB
7. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.
8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.
9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 24.10. 2018. godine (srijeda) u 11.00 sati.
10. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551 i 681-552.
11. Gradsko vijeće pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 870 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr