Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 19 Travanj 2019 10:38

Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 2/15 i 3/19 ) i čl. 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Solina, dana 19. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za
članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina


1. Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina u sazivu 2019.– 2021. godinu.

2. Za dan izbora određuje se 14. svibnja 2019. (utorak).

3. Izbori se provode u vremenu od 13 do 14 sati.

4. Izbori se provode u svim osnovnim školama na području Grada Solina na mjestima koje utvrde same škole.

5. Izbori se provode sukladno Odluci o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina, na Oglasnoj ploči Grada, oglasnim pločama osnovnih škola i na  www.solin.hr

KLASA: 602-11/19-01/01
URBROJ: 2180/01-01-19-1
Solin, 19. travnja 2019.

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upr.prav.

 

 

Pročitano 675 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr