Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 22 Siječanj 2020 07:02

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:944-18/20-02/04
Urbroj:2180/01-03-01-20-2
Solin, 20.01.2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste ULICA STJEPANA RADIĆA (DIO).

Opis dionice: ULICA STJEPANA RADIĆA (DIO) k.č.zem. 5069/1, 5073/1, 5093, 5096/1, 6305/4 sve K.O. Solin.

Datum započinjanja radova 23. 01. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Split Svetog Spasa 26, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 31. 01. 2020. godine ( petak ) u vremenu od 10,00 do 10,30 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

Pročitano 828 puta