Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 10 Veljača 2020 15:02

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove za radno mjesto “VIŠI STRUČNI SURADNJIK ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU”

 

OPĆA PODRUČJA:

-Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09)
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pr. tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 I 112/19)
-Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09)
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pr. tekst)
-Poznavanje ustrojstva Europske unije i mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU, poznavanje procedura prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, poznavanje provedbe projekata financiranih fondovima EU. Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti:
-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN RH br. 92/14)
-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NN RH br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN RH br. 143/14)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN RH br.149/14, 14/16, 74/16)
-Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela
-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
-Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.
-Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), dostupan na: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en)
- Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

POSEBNA PODRUČJA:

Zakon o prostornom uređenju (NN RH br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
Zakon o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH 46/18)

 

 

Pročitano 428 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr