Ispiši ovu stranicu
Petak, 20 Ožujak 2020 10:03

Natječaj za davanje u privremeni zakup dijelova zemljišta u K.O. Solin

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15-proč.tekst i 94/17-ispr.proč.teksta), članka 2. 3. 4. i 18. Odluke o raspolaganju nekretninama („Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 3/12), Zaključka gradonačelnika Grada Solina o raspisivanju natječaja za davanje u privremeni zakup dijelova zemljišta u K.O. Solin, Klasa: 944-18/19-02-37, Urbroj: 2180/01-01-20-2 od 17. 03. 2020. godine, dana 19. 03. 2020. godine raspisuje


NATJEČAJ
za davanje u privremeni zakup dijelova zemljišta
u K.O. Solin

1. Grad Solin kao vlasnik zemljišta raspisuje natječaj za davanje u zakup dijelova zemljišta u svrhu privremenog korištenja „boćališta“ i pratećih sadržaja na:

a) Lokaciji „Klanac“, dio č.zem. 242/1 K.O. Solin:

- Otvoreni štekat - betonski plato pov. 60,00 m2 x 14,00 kn/m2 = 840,00 kn/mjesec,
što za vremenski period od 01. 04. do 30. 09., predstavlja početnu cijenu u iznosu od 5.040,00 kn.

- Montažni kiosk pov. cca 15,00 m2 x 20,00 kn/mjesec = 300,00 kn/mjesec, što predstavlja početnu cijenu u iznosu od 3.600,00 kn, godišnje.

Sveukupna početna cijena za otvoreni štekat i montažni kiosk iznosi 8.640,00 kn,
godišnje.

Teren za balote mogu koristiti i ostali građani, uz prethodnu najavu zakupoprimcu.

b) Lokacija „Poljaci“, dio č.zem. 3122/4 i dio č.zem. 3122/6 obje K.O. Solin.

- Otvoreni štekat - betonski plato pov. 32,76 m2 x 14,00 kn/m2 = 458,64 kn/mjesec, što
za vremenski period od 01. 04. do 30. 09., predstavlja početnu cijenu u iznosu
od 2.751,84 kn.

- Montažni kiosk pov. 12,00 m2 x 20,00 kn/m2 = 240,00 kn/mjesec,
što predstavlja početnu cijenu u iznosu od 2.880,00 kn., godišnje.

Sveukupna početna cijena za otvoreni štekat i montažni kiosk, iznosi
5.631,84 kn, godišnje.

Teren za balote mogu koristiti i ostali građani, uz prethodnu najavu zakupoprimcu.

2. Dijelove zemljišta opisanih u točki 1. a) i b), daju se u zakup na 3 (tri) godine, s mogućnošću raskida, ukoliko Grad Solin isto želi privesti namjeni koja je određena Prostornim planom Grada Solina.

3. Grad Solin kao zakupodavac će u primjerenom roku obavijestiti zakupnika o tome da namjerava privesti svrsi dijelove zemljišta opisanih u točki 1 a) i b), ovog natječaja, a koji odnosi će se urediti ugovorom, s najpovoljnijim ponuditeljem, sve sukladno članku 18. Odluke o raspolaganju nekretninama („Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 3/12).

4. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

5. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu i OIB ponuditelja
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu natječajnu zakupninu,
- oznaku dijela zemljišta s rednim brojem iz predmeta natječaja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

6. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

7. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na žiro-račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, model HR68, poziv na broj za pravne i fizičke osobe - 7722-OIB platitelja.

8. Izabranim natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos zakupnine.

9. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina se vraća.

10. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o privremenom zakupu dijela zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a zakup dijelova predmetnih zemljišta bit će ponuđena slijedećom najpovoljnijem ponuditelju.

11. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za zakup dijela nekretnine-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja.

12. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 01. travnja 2020. godine (srijeda) u 11,00 sati (sala za sastanke).

13. Sve informacije u svezi zakupa zemljišta mogu se dobiti na tel. 680-551, 680-552.

14. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Pročitano 466 puta